کنفرانس نگهداری و تعمیرات آریانا

غنی ترین رویداد بین المللی نگهداری و تعمیرات (کنفرانس آریانا)

نخستین کنفرانس “آخرین یافته ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات

نخستین کنفرانس “آخرین یافته ها و تجربیات در تعالی مدیریت نگهداری و تعمیرات”