نوشته‌ها

آموزش مبتنی بر صلاحیت در نگهداری و تعمیرات چیست؟

CBL-Mpedia.ir

   گرچه آموزش مبتنی بر صلاحیت چندین سال است که در فضای نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی ها مطرح شده است، برای سازمان‌هایی که تلاش می‌کنند جریانِ خروجِ دانش و مهارت‌ها به‌واسطه‌ی بازنشستگیِ نسلِ انفجارِ جمعیت را متوقف کنند، اهمیت بیشتری دارد. تمرکز آموزش مبتنی بر صلاحیت، ایجاد ارتباط بین آموزشِ ارائه شده به کارکنان و اطمینان از حفظ استانداردها و یک‌دست‌کردنِ مهارتها است. این امر باعث می شود آموزشِ “انفرادی” به سمت یک رویکردِ بسیار “عملی‌”تر هدایت شود، به‌طوری‌که برای هر صلاحیت یک خروجیِ خاص وجود داشته‌باشد. روشِ آموزش مبتنی بر صلاحیت اطمینان می‌دهد که یک کارگر در کارگاهِ الف  همان وظیفه و روشی را در پیش می‌گیرد که کارگری در کارگاهِ ب انجام می‌دهد، و این امر بر مبنای استانداردی یکسان انجام می‌گیرد. با زیرساخت‌های مدلِ آموزش مبتنی بر صلاحیت، پیش‌بینیِ نیاز برای گروه‌های مهارتیِ خاص و برنامه‌ریزی برای موفقیت ساده‌تر خواهد بود. مدلِ آموزش مبتنی بر صلاحیت، ارزیابیِ کمّیِ واضحی از توانایی کارگر برای فعالیت‌های مورد انتظار ارائه می دهد.

   پیش از آغازِ توسعه‌ی مدلِ صلاحیت، سازمان باید به‌روشنی اهداف استراتژیکِ خود را به اشاعه دهد تا مدل بتواند همراستا با آن اهداف توسعه پیدا کند.