پکیج فرم ها و چک لیست ها

کد پکیج: PG01
131 فرم و فایل
حجم 23 مگابایت
370 صفحه
قیمت: 127 هزار تومان (با تخفیف، 97 هزار تومان)
مجموعه کامل فرم ها و چک لیست ها

ردیف عنوان نوع
فایل
تعداد
صفحه
فرم ها و چک لیست های PM فولدر
1 Equipment Maintenance Checklist Pdf 6
2 دستورالعمل تمیزکاری، روانکاری و بازرسی Word 3
3 دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگروه تخصصی تدوین نظام تعمیرات اساسی صنعت نفت Pdf 11
4 دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگروه تخصصی تدوین نظام پیشگیرانه نت صنعت نفت Pdf 14
5 فرم بازدید کمپرسور Word 1
6 فرم بازدید موتور الکتریکی Excel 1
7 فرم بازدید تابلو برق Excel 1
8 نمونه چک لیست PM روزانه، هفتگی Word 1
9 نمونه چک لیست PM ماهیانه، سالیانه Word 1
10 نمونه فرم زمانبندی برنامه نت Excel 1
11 فرم طرح ریزی نت Word 1
12 چک لیست تمیزکاری Word 1
13 چک لیست بازرسی و روانکاری Word 1
فرم های مرتبط با CM و EM فولدر
14 فرم پیشنهاد تغییر در فرم های PM Word 1
15 فرم درخواست کار Excel 1
16 فرم درخواست کار Word 1
17 فرم دستورکار CBM Excel 1
18 فرم حکم کار Excel 1
19 کارت فعالیت Excel 1
20 کارت فعالیت EM Excel 1
21 فرم شناسنامه فرایند Word 1
22 فرم درخواست CM Word 1
23 فرم درخواست EM Word 1
روش اجرایی نگهداری و تعمیرات فولدر
24 روش اجرایی نگهداری و تعمیرات Word 3
25 روش اجرایی اقدامات پیشگیرانه Pdf 5
26 روش اجرایی اقدامات PM و CM Word 2
27 نمودارهای اطلاعات داخلی نت Pdf 12
28 روش اجرایی نگهداری و تعمیرات Word 7
29 دستورالعمل نگهداری و تعمیرات Word 1
30 دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگروه تخصصی تدوین نظام CMMS صنعت نفت Pdf 12
31 دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگروه تخصصی تدوین نظام کنترل خوردگی RBI صنعت نفت Pdf 13
32 دستورالعمل نگهداری و تعمیرات تجهیزات تولید Pdf 9
33 روش اجرایی نگهداری و تعمیرات Pdf 6
34 فرم شناسنامه ماشین آلات و تجهیزات Word 1
35 فرم شناسنامه قالب فیکسچر Word 1
36 فرم سوابق تعمیرات تجهیزات Word 1
37 فرم کارت سرویس روزانه تجهیزات Word 1
38 فرم کارکرد سخت افزار Word 1
39 فرم فهرست ماشین آلات و تجهیزات Word 1
40 فرم فهرست قالب‌ها و فیکسچرها Word 1
41 فرم درخواست ساخت سخت افزار Word 1
42 فرم درخواست تعمیر Word 1
43 فرم چک لیست کنترل تاسیسات Word 1
44 روش اجرایی نگهداری و تعمیرات ماشین Word 5
45 فرم برنامه نگهداری ماشین آلات Word 1
46 فرم درخواست تعمیرات Word 1
47 فرم لیست ماشین آلات Excel 1
48 فرم لیست تجهیزات و قطعات کلیدی Word 1
49 فرم میانگین زمان بین خرابی Word 1
50 فرم ثبت سوابق تعمیرات Word 1
51 فرم سوابق نگهداری روزانه ماشین آلات Excel 1
52 فرم سوابق سرویس‌های دوره ای ماشین آلات Word 1
53 شناسنامه ماشین آلات و تجهیزات Word 1
54 روش اجرایی استاندارد اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه Word 14
فرم ها، چک لیست ها و روش های اجرایی انبار و خرید فولدر
55 روش اجرایی انبار Pdf 57
56 لیست قطعات و لوازم یدکی دستگاه Word 1
57 نمونه فرم MSDS Pdf 1
58 نمونه دستورالعمل انبارگردانی Pdf 2
59 فرم تحویل دهی ابزار آلات به انبار Pdf 1
60 فرم درخواست کالا از انبار Pdf 1
61 حواله برگشت خرید کالا به انبار Pdf 1
62 حواله دریافت کالا از انبار Pdf 1
63 رسید ورود کالا به انبار Pdf 1
64 روش اجرایی خرید Pdf 31
فرم ها، چک لیست ها و روش های اجرایی مدیریت ابزار فولدر
65 دستورالعمل مدیریت ابزار Pdf 3
66 فهرست ابزار Word 1
67 فهرست ماشین آلات و تجهیزات Word 1
68 فرم کنترل تعویض ابزار کیفی Word 1
69 فرم درخواست تعمیر Word 1
70 کاردکس ابزار Word 1
71 شناسنامه ماشین آلات و تجهیزات Word 1
فرم ها، چک لیست ها و روش های اجرایی کالیبراسیون فولدر
72 روش اجرایی کنترل ابزار پایش Pdf 6
73 حکم کار کالیبراسیون Excel 1
74 فرم شناسنامه ابزار پایش و اندازه گیری Word 1
75 فرم سوابق کالیبراسیون Word 1
76 فرم پیگیری انجام کالیبراسیون Word 1
77 فرم لیست مراکز کالیبراسیون Word 1
78 فرم گزارش تحلیلی کالیبراسیون Pdf 1
79 فرم درخواست خرید خدمات Word 1
80 فرم برنامه زمانبندی کالیبراسیون Word 1
فرم ها و دستورالعمل های کدگذاری و گروه بندی تجهیزات فولدر
81 دستورالعمل کدگذاری تجهیزات Word 2
82 شناسنامه تابلوی برق Word 1
83 شناسنامه تجهیزات Word 1
84 لیست تجهیزات Word 1
85 درخت تجهیزات Word 1
86 نقشه انفجاری تجهیزات Word 1
87 فرم شناسنامه تجهیزات Excel 1
88 کارت شناسایی دستگاه Excel 1
روش اجرایی و فرم های ممیزی فولدر
89 روش اجرایی ممیزی داخلی کیفیت Pdf 3
90 فرم درخواست اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه Word 1
91 فرم برنامه زمانبندی ممیزی Word 1
92 فرم برنامه اصلاحی ممیزی داخلی Word 1
93 چک لیست ممیزی Word 1
94 چک لیست نظارت بر اجرای فعالیت های نت Word 1
95 چک لیست ممیزی Word 1
96 چک لیست آدیت چرخه تولید Pdf 1
97 گزارش عدم انطباق CM و PM Word 1
98 پرسشنامه ارزیابی وضعیت مدیریت نت شرکت نفت Pdf 1
99 پرسشنامه ارزیابی وضعیت CMMS شرکت نفت Pdf 1
100 پرسشنامه ارزیابی وضعیت تعمیرات اساسی شرکت نفت Pdf 1
فرم های شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) فولدر
101 دستوالعمل محاسبه شاخص ها Word 2
102 فرم محاسبه و اندازه گیری پایش شاخص های فرآیند Word 2
فرم های تحلیل علل ریشه ای خرابی ها RCA فولدر
103  Barrier Analysis Form Word 1
104 فرم تحلیل علل خرابی ها Word 1
روش اجرایی و فرم  های OEE فولدر
105 دستورالعمل محاسبه  OEE Pdf 3
106 فرم توقفات برنامه ریزی نشده Pdf 1
107 تعیین اثر بخشی تجهیزات OEE Pdf 1
108 سوابق تعمیر تجهیزات Pdf 1
109 کارت سرویس روزانه ماشین آلات و تجهیزات Pdf 1
110 کاربرگ هزینه های نگهداری و تعمیرات Pdf 1
111 فرم نهایی محاسبه هزینه نگهداری و تعمیرات Pdf 1
دستورالعمل و فرم های امکانسنجی ساخت فولدر
112 چک لیست امکان سنجی Word 1
113 فرم دستورالعمل امکان سنجی ساخت pdf 3
114 فرم برگه ویژگیهای فنی محصول Word 1
115 اعلام مغایرت نقشه و قطعه C.K.D Word 1
116 فرم امکان سنجی ساخت Word 1
117 گزارش مدارک فنی دریافتی Word 1
118 لیست آزمایشات قطعه Word 1
119 لیست ماشین آلات و ابزار تولیدی Word 1
120 لیست تجهیزات کنترلی Word 1
121 مهارتها و پیمانکاران فرعی Word 1
122 نظرسنجی از مدیران Word 1
123 سوابق مشکلات کیفی قطعه Word 1
124 ماتریس مشخصات محصول – فرآیند Word 1
بهبود مستمر فولدر
125 روش اجرایی بهبود مستمر Pdf 4
126 فرم اولویت پروژه های بهبود Word 1
دستورالعمل و فرم تغییرات فنی و مهندسی فولدر
127 دستورالعمل تغییرات فنی و مهندسی Pdf 4
128 فرم تغییرات فنی و مهندسی Word 1
آرشیو فنی فولدر
129 روش اجرایی کنترل سوابق Word 1
130 روش اجرایی استاندارد کنترل مدارک Word 24
131 چک لیست مدارک موجود در پرونده دستگاه Word 4
 • پکیج فرم ها و چک لیست ها
 • قیمت اصلی: 127 هزار تومان
 • قیمت با تخفیف: 97 هزار تومان

برای پرداخت دو روش وجود دارد:

1- پرداخت آنلاین از لینک زیر و دریافت لحظه ای فایل ها.

2- پرداخت به کارت سیبا ملی: 6037997292090298 به نام سید مجتبی حسنیان و سپس کد پکیج و ایمیل خود را به شماره 09153585548 اس ام اس کنید تا برایتان ایمیل گردد.

چرا باید این مجموعه را در کامپیوتر خود داشته باشید:

 • 1

  هر زمان که در این موضوع خاص نیاز به سوالی داشتید، به این مجموعه دانشی رجوع می کنید و در مدت زمان خیلی کوتاه به جواب خود می رسید.

 • 2

  این مجموعه ها را در محیط اینترنت با این دسته بندی نمی توانید بیابید و این اطمینان خاطر در داشتن اطلاعات همراه شما، آرامش خاطر در مسیر شغلی را بهمراه خواهد داشت.

 • 3

  از تک تک فایل‌هایی که در این پکیج وجود دارد می توانید جهت پیشنهاد به مدیرانتان استفاده کنید و یا اینکه در نظام پیشنهادات شرکت خود استفاده کنید.

 • 4

  اگر جلسات تخصصی در ارتباط با موضوع این پکیج دارید یک ربع قبل جلسه وقت بگذارید و مروری بر مطالب این پکیج داشته باشید. خروجی جلسات برای شما بسیار متفاوت خواهد بود.

 • 5

  اگر علاقه مند به کار علمی و نوشتن مقاله تخصصی در حوزه کاری خود هستید این مجموعه بسیار به شما کمک خواهد کرد. مرور ادبیات و مطالعه مقالات پیشین در ارتباط با این موضوع، نوشتن مقاله را برای شما آسان خواهد کرد.

 • 6

  دقت کنید اگر شما بخواهید در یک کلاس دو روزه در این موضوع مورد نظر شرکت کنید باید بیش از بیست برابر این مبلغ را پرداخت کنید تا بتوانید در کلاس شرکت کنید. ولی با داشتن این مجموعه همیشه مدرسی را در کنار خود دارید و هر وقت خواستید می توانید سوال خود را از او بپرسید.

 • 7

  برای توانمندسازی خود و پرسنل زیر مجموعه خود اهمیت قائل شوید و این مجموعه را در مسیر شغلی به خود و یا همکارانتان هدیه بدهید.

پس هم اکنون برای توانمندسازی خود اقدام کنید.