با توجه به نمودار زیر درصد قابلیت اطمینان را نسبت به متدها و مفاهیم مختلف نگهداری و تعمیرات مشاهده می کنید.

اگر خطی عمودی در این نمودار کشیده شود، مشخص است که در مقدار هزینه ثابت چه درصدی از قابلیت اطمینان در نگرشهای مختلف نگهداری و تعمیرات قابل وصول می باشد. میزان افزایش قابلیت اطمینان از نت واکنشی که درصد قابلیت اطمینان کم است، شروع شده و به ترتیب: نت برنامه ریزی شده، نت پیش بینانه، نت بهره ور جامع و نت مبتنی بر قابلیت اطمینان بالا و بالاتر میرود.  

RCM-TPM-PDM-REPM

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.