معنی نگهداری و تعمیرات

تعریف نگهداری و تعمیرات مطابق استاندارد EN13306

Maintenance: Combination of all technical, administrative and managerial actions during the life cycle of an item intended to retain it in or restore it to, a state in which it can perform the required function.

نگهداری و تعمیرات: ترکیب همه اقدامات فنی و اجرایی و مدیریتی در طی چرخه عمر تجهیز که هدفش نگهداری تجهیز یا بازیابی آن به وضعیتی است که آن تجهیز بتواند کارکردی مطابق انتظار داشته باشد.

چه اقداماتی نگهداری و تعمیرات است؟

Maintenance: Combination of all technical, administrative and managerial actions …

تنها اقدامات اجرایی که توسط مهندسین و عموماً تکنسین های نگهداری و تعمیرات انجام می شود را نگهداری و تعمیرات نمی نامیم. اقدامات فنی که عموماً توسط مهندسین انجام می گیرد نیز به این اقدامات اضافه می شود. پس تا کنون فعالیت های فنی و اجرایی را در تعریف نگهداری و تعمیرات مشاهده کردیم. اما بخش بسیار مهمی که عموماً سازمان ها و شرکت ها آن را در نگهداری و تعمیرات نمی بینند بخش مدیریتی آن است.

فعالیت هایی که در حوزه برنامه ریزی استرانژیک نت، مدیریت منابع انسانی نت و برنامه ریزی نت قرار دارد جزئی از فعالیت های مدیریتی نگهداری و تعمیرات است و در سالهای اخیر به شدت جایگاه خود را باز کرده است.

نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات چه زمانی از طول عمر تجهیز را در برمیگیرد؟

… during the life cycle of an item …

در تعریف قید شده است که در طی چرخه عمر تجهیز انجام می گیرد. این چرخه عمر تجهیز از زمانی است که تجهیز نصب می گردد تا زمانی که تجهیز اسقاط می شود را در بر می گیرد.

تفاوت این بخش با تعریف مدیریت دارایی ها در این است که در مدیریت دارایی ها از زمانی که احساس نیاز به تجهیز می شود و تحلیل نیازهای کسب و کار انجام می گیرد، زمانی که طراحی انجام شده و وارد چرخه تولید می گردد و در نهایت تجهیز ساخته می شود را نیز شامل می گردد. چرخه مدیریت دارایی ها چرخه ای کامل تر از دوره عمر تجهیز است.

تعمیرات اضطراری (EM)، نت پیشگیرانه (PM)، نت پیشبینانه (PdM)، نت اصلاحی (CM) کدامیک فعالیت های نگهداری و تعمیرات است؟

.. intended to retain it in or restore it to …

فعالیت هایی که منجر به نگهداری تجهیز و یا بازیابی تجهیز شود را فعالیت های نگهداری و تعمیرات می نامیم. نت پیشگیرانه و نت پیشبینانه در حیطه نگهداری تجهیز و تعمیرات اضطراری و اصلاحی در حیطه بازیابی تجهیز است.

نتیجه فعالیت های نگهداری و تعمیرات چه می شود؟

… a state in which it can perform the required function …

پس از اجرای فعالیت های نگهداری و تعمیرات باید کارکردهای تجهیز به حالت مد نظر برگردانده شود. برای این کار برای هر تجهیز باید کارکردهایی که انتظار داریم را شناسایی کنیم و این موضوع چک گردد که آیا تجهیز به سطح کارکردی مد نظر و مورد انتظار رسیده است یا خیر.

در این پست تعریف نگهداری و تعمیرات مطابق استاندارد 13306:2010 بیان گردید و در ادامه آن به تشریح اجزای این تعریف پرداخته شده است.

این مطلب را با ذکر منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک (www.mpedia.ir) می توانید بازنشر دهید.