نکته یک: در RCM با تدوین استانداردهای نگهداری و تعمیرات تجهیزات گام بسیار بزرگی در راستای چرخه پایداری یا همان چرخه نت SDCA برداشته می شود.

نکته دو: RCM به دنبال کاهش پیامدهای بروز خرابیست که عمدتاً در حوزه 1- ایمنی پرسنل 2-آلودگی محیط زیست 3-توقف کار تجهیزات و 4-پیامدهای مالی می باشد.

 RCM Difinition

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.