images

از مهمترین فواید اجرای نظام آراستگی محیط کار یا همان 5S افزایش سه اصل مدیریتی اثربخشی، سازماندهی و استاندارد سازی می باشد. 5S در انقلاب صنعتی آمریکا استفاده فراوان داشت و تاثیر بسزایی در این انقلاب گذاشت و در طول جنگ جهانی دوم در ژاپن به بلوغ خود رسید.

فواید اجرای نظام آراستگی محیط کار را تمام کسانی که در صنعت مشغول هستند، کم و بیش میدانند و  هدف از این پست صرفاً یادآوری این رکن مهم TPM و ابزار مهم نت ناب و تولید ناب می باشد. این ابزار تمام رده های سازمانی از مدیران و کارشناسان و کارگران و حتی تجهیزات را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث کارایی و اثربخشی آنها می گردد.

در شکل زیر به صورت گرافیکی سعی شده است برخی از فوادی اجرای 5S را به صورت کاهشی و افزایشی ذکر کنیم.

 5S mpedia.ir

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.