Audit 2 mpedia

متاسفانه فرایند ممیزی در کشور ما معمولا براساس استاندارد یا الزام خاصی صورت نمی گیرد. اکثر مشاورین نت در کشور ما براساس چک لیستی که توسط خودشان تهیه شده و یا با ترکیب استانداردهای مختلف بدست آمده اقدام به ممیزی و ارائه مشاوره می نمایند. در این میان برخی نیز براساس استاندارد IEC60300  و با ایده برداری از ممیزی EFQM در صنعت (بویژه در حوزه نفت و گاز) فعالیت دارند.

از طرفی گاهی ممیزان با دید مچ گیری عملیات ممیزی را انجام می دهند. دقت شود که ممیزی با بازرسی تفاوت دارد. در ممیزی از یک طرف نقاط ضعف مشخص می گردد ولی از طرف دیگر نقاط قوت جهت بهبود نیز بولد می شود.

اگر چه فرایند ممیزی از الزامات توسعه و تعالی نت می باشد اما با بررسی شرکتهایی که در ایران تحت ممیزی نت قرار گرفته اند به صراحت می توان گفت که در بیش از 90درصد موارد نتیجه خاصی حاصل نشده و تنها یک سری گزارش و نمودار برای شرکت ممیزی شونده باقی می ماند.

محتوای اکثر این مطلب توسط مهندس برزگر عزیز تهیه شده است.