CBM

ترجمه های مختلفی از لغات انگلیسی مرتبط با نگهداری و تعمیرات وجود دارد. این تنوع در نام نشان از این است که شالوده علم نگهداری و تعمیرات در خارج بنا نهاده شده است و به مرور زمان هر کسی بنا به توانایی خود بخشی از آن را وارد کرده و به زعم خود نیز ترجمه ای از آن را ارائه نموده است. واژه های CBM و PdM نیز از این تعدد نام برخوردار هستند اما آنچه مهم است القای مفهوم واحد از این نام های مختلف می باشد.

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت (CBM) را نت متکی بر شرایط فنی و یا نت اقتضایی نیز می نامند. مفهوم CBM به نت پیشبینانه (و یا با نام دیگر نت پیشگویانه!) بسیار نزدیک و حتی می توان گفت یکی است.

به تکنیک های نت خروجی RCM دقت کنید، هم ردیف طرح ریزی های نت پیشگیرانه و تکنیک های پیدا کردن خرابی و طراحی مجدد و در ردیف اول آن نگهداری و تعمیرات مبتنی بر وضعیت را مشاهده می کنید.

هسته مرکزی استراتژی CBM پایش وضعیت (یا با نام مراقبت وضعیت) یعنی همان CM می باشد. برای استقرار CBM ناگزیر از استفاده از ابزار CM هستیم. خیلی از کارشناسان به تفاوت M در آخر این لغات دقت نمی کنند و CBM را بدینگونه تعریف می کنند Condition based monitoring! در حالی که M در CBM از حرف اول Maintenance استخراج شده است در حالی که M در  CM به معنای Monitoring است که مفهوم پایش را در بر دارد.

منحنی P-F را به خاطر بیاورید. نت مبتنی بر پایش وضعیت بر این اساس بنیان نهاده شده است که هر تجهیز و ماشین آلات صنعتی قبل از رسیدن به خرابی نشانه هایی از خود را به صورت دما، صدا، گرما، ذرات فرسایشی، ارتعاشات و … بروز می دهد. هنر CBM فهمیدن زمان درست بروز این نشانه ها و اقدامات مقتضی جهت جلوگیری از رسیدن به وضعیت از کار افتادگی تجهیزات است. 

این مطلب را با ذکر منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک (www.mpedia.ir) می توانید بازنشر دهید.

مقالات و مطالب متنوع را می توانید با استفاده از لینک زیر مشاهده کنید: