برنامه ریزی نت، برنامه ریز نگهداری و تعمیرات

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات چه چیزی نیست؟

آنچه که در ایران بر دوش برنامه ریزان نت گذاشته شده است، در حقیقت برنامه ریزی نت نیست.

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات تهیه فرم ها و چک لیست های نت نیست.

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیاده سازی نرم افزار نگهداری و تعمیرات  (CMMS) نیست.

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات تهیه گزارش کار روزانه تعمیرات نیست.

برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات تهیه شاخص های نت و شاخص های هزینه ای برای مدیریت نیست.

برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات صرفاً تسهیل کردن کار برای ناظران و تکنسین های اجرایی نت نیست.

برنامه ریزی نت به معنی تهیه ابزار کار و یا تامین قطعات یدکی برای نت نیست.

برنامه ریزی نت مسئول تهیه دستورالعمل های نت و روش های اجرای تعمیرات نیست.

برنامه ریزی نت برنامه ریزی خرابی های اتفاقی و توقفات دستگاه ها نیست.

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات چه چیزی هست؟

هر چند نقش های زیادی در واحد نگهداری  و تعمیرات قابل تعریف است که برخی از وظایف آنها را به دوش برنامه ریزان انداخته اند، اما در آینده وظایف بخش های تخصصی مانند بخش اجرایی نگهداری و تعمیرات، بخش مهندسی نگهداری و تعمیرات، بخش مهندسی قابلیت اطمینان، بخش اسناد در نگهداری و تعمیرات را در دانشنامه نت بیان خواهیم کرد تا تفکیک بین وظایف روشن تر شود.

برنامه ریز نگهداری و تعمیرات باید اشراف کامل به درخواست کار و دستور کار و نحوه اولویت بندی دستور کار داشته باشد.

باید از تجهیزات، شرایط کارکردی آن و مخصوصاً مسائل ایمنی (عواقب و اثرات ایمنی) و هزینه ای (اثرات هزینه ای مخصوصاً بر تولید و عملیات) آگاهی داشته باشد. در حقیقت آگاهی بیشتر  در این موضوعات باعث راحتی و تسهیل در برنامه ریزی نت خواهد گردید.

برنامه ریز نگهداری و تعمیرات باید به سطوح مختلف برنامه ریزی مانند برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی تاکتیکی و فنی اشراف داشته باشد. باید سند برنامه ریزی استراتژیک و اهداف تعیین شده در آن را بداند. احتمالاً اگر شاخصی در این سند هدف گذاری شده است باید از آن آگاهی داشته باشد.

برنامه ریز نت باید تجهیزاتی که بر روی آنها فعالیت های نگهداری و تعمیرات انجام می گیرد را بشناسد. آگاهی از وضعیت فیزیکی و کارکردی تجهیزات برای اولویت بندی دستور کارها لازم است.

برنامه ریز نت باید بتواند تخصص های مختلفی که برای انجام کارهای مختلف نت لازم است را شناسایی و در جدولی وضعیت حضور این تخصص ها را شناسایی کند. او باید بتواند این تخصص ها را به کارها تخصیص دهد. در جاب پلن تخصیص کارها به افراد باید برنامه ریزی گردد.

برنامه ریز نت باید وضعیت موجودی قطعات یدکی و مصرفی را بررسی و از میزان آن و موقعیت آن ها آگاهی داشته باشد. اگر انبار پای کار (انبارک نت، انبار دست عمل، …) وجود دارد آن را نیز باید تحت کنترل داشته باشد.

برنامه ریز نت باید وضعیت ابزار عمومی و تخصصی انجام کار را بررسی و اگر لازم است جهت انجام کار برنامه ریزی در اختیار داشتن آن ها را انجام دهد.

برنامه ریزی نت باید پیش بینی مجوز های لازم برای انجام کار را انجام دهد. مجوز های ایمنی، پرمیت سرد و گرم، مجوز مکانی انجام کار و …

برنامه ریزی وجود اسناد فنی لازم و در اختیار قرار دادن آنها برای پرسنل اجرایی را باید برنامه ریز نت انجام دهد. نقشه های فنی و دستورالعمل های اجرایی باید در اختیار پرسنل اجرایی قرار بگیرد.

پس از انجام این مقدمات زمانبندی نگهداری و تعمیرات انجام می گیرد. تا کنون برنامه ریزی منابع و مقدمات انجام گرفت، اکنون زمان انجام کارها و یا دسته ای از کارها مشخص می گردد. این برنامه زمانبندی شده می تواند در نرم افزار CMMS انجام بگیرد و یا اینکه می تواند در بورد و تابلو اجرای نت که در معرض دید تیم اجرایی است قرار بگیرد.

برنامه ریزی نت چیست؟

برنامه ریزی نت چیست؟

اطلاعات و داده ها پس از انجام کار و حتی در حین انجام کار باید در فرم های مربوطه و یا نرم افزار CMMS ثبت گردد. بخشی از ثبت ها توسط سوپروایزرها و بخشی نیز توسط برنامه ریزان کنترل و تائید می گردد.

پس از تائید دستور کار که می توند توسط برنامه ریز نت انجام بگیرد باید بهره بردار از این موضوع مطلع گردد و یا تائید او اخذ گردد. این موضوع می تواند برعکس نیز انجام بگیرد یعنی در ابتدا تائید بهره بردار و در نهایت تائید و بستن دستورکار توسط برنامه ریز انجام گیرد.

شاید برخی از موارد از قلم افتاده باشد و یا نیاز به اصلاح داشته باشد، درخواست می کنم موارد اصلاحی را در زیر همین پست یادداشت بفرمائید.

شما می توانید با ذکر نام منبع (سایت دانشنامه نت) و لینک سایت (www.mpedia.ir) این مطلب را باز نشر دهید.