Audit Mpedia

“ممیزی نگهداری و تعمیرات، فعالیتی است با سئوالات زیاد که به مدیریت فنی شرکت این امکان را می دهد تا نگاهی به پشت سر انداخته و ببیند آیا راهی که تا کنون پیموده، صحیح میباشد؟

ممیزی یک فرایند مقایسه ای است که در آن شرایط فعلی سازمان با شرایط مطلوب مقایسه شده تا نقاطی که از مسیر صحیح و شرایط استاندارد خارج شده اند، شناسایی و راهکارهایی برای دستیابی به شرایط مطلوب ارائه گردد.”

حال سئوال اینجاست که شرایط مطلوب چیست که بتوانیم جایگاه فعلی خود را نسبت به آن بسنجیم؟

در پاسخ به این سئوال باید گفت که تا به امروز از سوی انجمن ها، موسسات و مشاورین بین المللی نگهداری و تعمیرات، شرایط مطلوبی که منجر به افزایش اثربخشی و تعالی فرایند نگهداری و تعمیرات می گردد بصورت استاندارد یا سند رسمی منتشر شده است. بعنوان مثال انجمن تعالی نت آمریکا، 300 الزام برای تعالی نت در نظر گرفته و براساس آن هرم تعالی نت را در پنج سطح طرح ریزی کرده است.

نکته مهم در اینجا انتخاب صحیح یکی از استانداردها یا الزامات ارائه شده بوده تا براساس آن ممیزی انجام و نقشه راه بهبود سیستم نت تعیین گردد.

در آینده چک لیست های ممیزی مناسبی در سایت قرار خواهد گرفت تا مشاوران عزیز منبعی کامل برای ممیزی داشته باشند.

محتوای این مطلب توسط مهندس برزگر عزیز تهیه شده است.